Przeglądasz:
Zaliczki na podatek dochodowy 2020

Strona 1 z 20  > >>

CRBR od 13 lipca 2020

Do dnia 13 lipca 2020 jesteście zobowiązani zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ( CRBR) o beneficjencie rzeczywistym. Rejestru dokonuje się na stronie 

02.07.2020
Więcej...

PODATEK DOCHODOWY 2020 – zasady ogólne

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą opodatkowani na zasadach ogólnych i liniowych zarówno w PIT jaki i CIT zasadniczo "wpłacają" w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Istnieje możliwość wyboru sposobu opłacania tychże zaliczek. W roku 2020 ilość zmian w podatku dochodowym, a w zasadzie obwarowań umożliwiających do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków skłania nas wyjątkowo do wyboru zaliczek opłacanych w formie uproszczonej co pozwoli spokojnie czekać na wykładnie i interpretacje.

Ale od początku jaki mamy wybór wypierając sposób rozliczenia na KPiR czy prowadząc księgi handlowe?

Wybór formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy CIT oraz PIT, podobnie jak w latach poprzednich, mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie:

 • zaliczki miesięcznej,
 • zaliczki kwartalnej,
 • zaliczki uproszczonej.

Nowością w roku 2020 w opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy jest ich kierowanie na indywidualny mikro-rachunek Podatnika (wyszukany za pomocą numeru NIP – PESEL zarezerwowano dla nieprowadzących działalności).

Termin wpłacania zaliczek pozostaje taki sam:

 • miesięczne ("podstawowe") zaliczki na podatek dochodowy oraz zaliczki uproszczone podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • zaliczki kwartalne wpłacane są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

 

Miesięczne zaliczki – podstawowa i najczęstsza forma opłacania zaliczek

Miesięczna zaliczkę na podatek dochodowy wylicza się na podstawie comiesięcznych dochodów podatnika. I tak jeśli zmianie ulegają dochody z miesięcy poprzednich zaliczki ulegają zmianie.

Przez cały rok wpłacamy zaliczki miesięczne - w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W przypadku podatników PIT opodatkowanych według skali podatkowej, obowiązek wpłacenia zaliczki miesięcznej powstaje począwszy od miesiąca, w którym dochody z działalności gospodarczej przekroczyły kwotę wolną od podatku. Z kolei podatnicy PIT opodatkowani podatkiem liniowym oraz podatnicy CIT wpłacają zaliczki miesięczne od miesiąca, w którym uzyskali pierwszy dochód, bez względu na jego wysokość.

 


Podatnicy (CIT/PIT) mogą nie wpłacać miesięcznej zaliczki (a także kwartalnych) na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1.000 zł. W razie przekroczenia tego limitu, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku (zob. art. 25 ust. 18 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 44 ust. 15 ustawy o PDOF).

Zaliczki kwartalne

Sposób obliczana zaliczek kwartalnych jest tożsamy z wyliczaniem zaliczek miesięcznych jednak robi się to co trzy miesiące. Jeśli coś w kwartale ulegnie zmianie zmniejszą się koszty uzyskania przychodu czy ujawni się dochód także należy dokonywać zmian zaliczek, a po terminie dopłacać je wraz z odsetkami.

Prawo do opłacania zaliczek kwartalnych mają mali podatnicy (przy ocenie spełnienia kryteriów pojęcia małego podatnika do limitu od 2020 r. 2.000.000 euro uwzględnia się wszystkie przychody osiągnięte przez podatnika niezależnie od formy jej prowadzenia, tj. zarówno przychody z działalności prowadzonej samodzielnie, jak i z udziałów w spółce niebędącej osobą prawną) a także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

PODATNICY KTÓRZY NIE MOGĄ OPŁACAĆ ZALICZEK KWARTALNYCH.

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej,
którzy nie mogą stosować zaliczek kwartalnych

podatnicy CIT, którzy zostali utworzeni:

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną albo

przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro

podatnicy PIT, którzy w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także w okresie dwóch lat (licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia) prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek podatnika, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa

Zaliczki uproszczone

Podatnicy CIT i PIT (opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym) mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie - tzw. zaliczki uproszczone.

 


Zaliczki uproszczone wpłacane są wyłącznie za okresy miesięczne. Nie wpłaca się ich za okresy kwartalne.

Z możliwości opłacania w danym roku podatkowym uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy może skorzystać przedsiębiorca, który prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczął co najmniej dwa lata wcześniej.

Z prawa do korzystania z tego sposobu regulowania zobowiązań w podatku dochodowym ustawodawca wyłączył bowiem podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. Stąd w 2020 r. z opłacania zaliczek w formie uproszczonej nie mogą korzystać osoby, które podjęły działalność gospodarczą w 2019 r. lub rozpoczną ją w 2020 r. Podatnicy, którzy wybrali uproszczony sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani stosować go przez cały rok podatkowy.

UWAGA! Z kolei od 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy, na mocy których podatnicy CIT, którzy podpisali porozumienie podatkowe, będą mogli opłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Będą oni mogli mianowicie wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym - w wysokości prognozowanego na dany rok zobowiązania podatkowego, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc danego roku podatkowego

Kwestię opłacania zaliczek uproszczonych reguluje art. 25 ust. 6-10 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 44 ust. 6b-6i ustawy o PDOF.

Zasady opłacania zaliczek uproszczonych w 2020 r.

podatnicy CIT (których rok podatkowy pokrywa
się z rokiem kalendarzowym)

podatnicy PIT (opodatkowani według skali podatkowej/podatkiem liniowym)

-

zaliczki uproszczone opłaca się w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu za 2018 r., złożonym w 2019 r.,

-

jeśli w ww. zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, to mogą wpłacać zaliczki uproszczone w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego za 2017 r., złożonego w 2018 r.,

-

jeśli również w ww. roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, to nie mogą w 2020 r. wpłacać zaliczek w uproszczonej formie

 

a)

podatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej wpłacają w 2020 r. zaliczki uproszczone:


-

w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, od dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym w 2019 r. (tj. za 2018 r.),


-

jeśli w ww. zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 3.089 zł, to mogą wpłacać zaliczki uproszczone w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, od dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym w 2018 r. (tj. za 2017 r.),


-

jeżeli również w ww. zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód nieprzekraczający ww. progu, to w 2019 r. nie mogą wpłacać zaliczek uproszczonych,

b)

powyższe zasady dotyczą odpowiednio podatników PIT opodatkowanych podatkiem liniowym, przy czym w ich przypadku stosuje się stawkę podatku w wysokości 19%

Sposób wyliczania zaliczek uproszczonych w PIT – zaliczka od dochodu:

Sposób obliczania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie określają przepisy art. 44 ust. 6b oraz 6i updof. Z ich uregulowań wynika, że zaliczkę tę w danym roku podatkowym stanowi 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu PIT-36 złożonym:

1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof.

Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b updof, zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika.

Omówione zasady mają zastosowanie także do podatników rozliczających się na zasadach określonych w art. 30c updof. Z tym, że podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym podatkiem liniowym, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają od dochodu przy zastosowaniu 19% stawki podatku (art. 44 ust. 6h updof).

Zatem podatnicy, którzy w 2020 r. spełnią warunki do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej, za podstawę ich ustalenia w tym roku muszą przyjąć dochód wynikający z zeznania (PIT-36 lub PIT-36L) złożonego:

 • w 2019 r., czyli dochód za 2018 r. lub
 • w 2018 r., czyli dochód za 2017 r. - jeżeli w zeznaniu złożonym w 2019 r. nie wystąpił dochód albo dochód nie przekroczył kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali.

Sposób wyliczania zaliczek w CIT – zaliczka od podatku

Sposób obliczania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie dla osób fizycznych określony został w art. 25 ust. 6-10 ustawy o PDOP. Zgodnie z tymi przepisami, zaliczki uproszczone podatnik CIT opłaca w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnik nie wykazał podatku należnego, może wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnik nie wykazał podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. (patrz tabela u góry)

Należy podkreślić, że zaliczki uproszczone opłacane są w 2020 r. w oparciu o podatek należny wykazany w zeznaniu za 2018 r. lub za 2017 r. (według obowiązującej wówczas stawki CIT) będą zawierały % podatku z tamtych lat. Na wysokość tych zaliczek nie wpływa stawka CIT obowiązująca w roku opłacania tych zaliczek.

Przykładowo mali podatnicy, którzy w 2020 r. będą opłacać zaliczki uproszczone, będą mogli zastosować 9% stawkę CIT (o ile oczywiście zostaną spełnione warunki do stosowania tej stawki) dopiero przy ustalaniu podatku za 2020 r., w zeznaniu rocznym.

Mechanizm obliczania zaliczek na podatek w formie uproszczonej nie przewiduje stosowania stawki podatku

Zawiadomienie o wyborze formy opłacania zaliczek na CIT/PIT

O podjętej decyzji w kwestii opłacania zaliczek w uproszczonej formie podatnik ma obowiązek poinformować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym opłacał zaliczki w uproszczonej formie. Tym samym o wyborze w 2020 r. zaliczek uproszczonych podatnicy będą musieli poinformować w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L czy CIT składanym za 2020

W praktyce jednak trzeba pamiętać, że pierwsza zaliczka za rok 2020 winna być wpłacona do 20 lutego 2020 dlatego jest to ostateczny czas na podjęcie takiej decyzji.

Zapłata zaliczki na podatek dochodowy wspólnika z konta spółki osobowej

Zasadniczo podatnicy są zobowiązani do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy z własnego majątku. Niekiedy jednak wspólnicy spółek osobowych nie chcą płacić zaliczek na podatek dochodowy samodzielnie, lecz chcą, aby ich zapłata następowała z konta bankowego spółki osobowej.

 


Zgodnie z art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić m.in. także przez inny podmiot, w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. W takim przypadku, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

W roku 2020 wybór opłacania zaliczek w formie uproszczonej pozwoli podatnikowi na spokojne obliczenie podatku już w roku 2021. Wpłacane zaliczki będą stałe i nie będą się zmieniać przez różne czynności i zachowania, na które podatnik nie zawsze ma wpływ.

Zmiany w PIT/CIT mające wpływ na miesięczne zaliczki wzrost i spadek

 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów "opłaconych" na rachunek kontrahenta spoza białej listy - w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł - jeśli podatnik dokona zapłaty, na rzecz czynnego podatnika VAT,

Dostarczając fakturę kosztową do biura może być ona jeszcze nieopłacona w związku z czym zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. O wadliwej opłacie i zgłoszeniu tego faktu biuro będzie musiało wycofać fakturę z kosztów przez co zaliczka na podatek zmieni się. Podatnik będzie musiał dopłacić zaliczkę wraz z odsetkami.

 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów opłaconych z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności - w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł - jeśli podatnik, mimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" (zgodnie z przepisami o VAT), dokona zapłaty z pominięciem tego mechanizmu,

Dostarczając fakturę kosztową do biura może być ona jeszcze nieopłacona w związku z czym zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. O wadliwej opłacie i zgłoszeniu tego faktu biuro będzie musiało wycofać fakturę z kosztów przez co zaliczka na podatek zmieni się. Podatnik będzie musiał dopłacić zaliczkę wraz z odsetkami.

 • wprowadzenie przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych (tzw. ulga na złe długi) - w przypadku nieuregulowania należności przez dłużnika w określonym czasie, wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania (dochód będący podstawą obliczenia zaliczki) lub zwiększyć stratę podatkową o wartość nieuregulowanej należności, z kolei dłużnik będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania (dochód będący podstawą obliczenia zaliczki) lub zmniejszyć stratę podatkową.

W przypadku braku zapłaty za towar czy koszty uzyskania przychodu biuro będize4 musiało doliczyć dla podatnika dodatkowy przychód. Co ważne i jeszcze nierozwiązane nawet jeśli faktura nie jest jeszcze ujęty w kosztach (dot. zakupu towaru czy środków trwałych) brak zapłaty może wygenerować dodatkowy przychód – brak jest jeszcze jasności w tym przepisie. Braki płatności zmienia zaliczkę na podatek i spowodują konieczność dopłaty wraz z odsetkami.

 • Podmioty uprawnione do stosowania 9% stawki CIT mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu tej stawki podatku za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły ww. limitu. Począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy są obowiązani do stosowania "podstawowej" stawki podatku, wynoszącej 19%. Tak wynika z art. 25 ust. 1g ustawy o PDOP.

Wybór zaliczki uproszczonej zwolni nas z pilnowania limitu i stosowania różnych stawek podatku. Dyskusji podlega kwestia czy po przekroczeniu nie należałoby zmienić zaliczek i dopłacić ich do wysokości 19% - już z odsetkami. Opinię są różne tez co do tego w którym miesiącu naliczać wyższy podatek w miesiącu przekroczeni czy w następnym. Najczęściej jednak utrzymuje się opinia, że w miesiącu przekroczenia nalicza się podatek już w wyższej wysokości od całego dochodu co wyrówna zaliczki. Zabieg ten może być bardzo obciążający dla spółki w trakcie roku. Zastosowanie zaliczka uproszczone wydłuży okres faktycznej zapłaty wyższego podatku i pozwoli się do tego przygotować.

 

AG

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies