Przeglądasz:
ABC - tarcza antykryzysowa

<< <  Strona 20 z 20

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości

Odpłatne zbycie przez osobę fizyczną prywatnej nieruchomości, nie zawsze skutkuje powstaniem przychodu podatkowego.

19.01.2017
Więcej...

- zmiany 02.04.2020 mikropożyczka, świadczenie postojowe

ZUS i WYNAGRODZENIA

 1. 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 – świadczenie z ZUS

Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8.

Przyjęte 31 marca br. przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego  zasiłku opiekuńczego.

Zmiany te polegają na:

 • wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Wydłużenie okresu dodatkowe zasiłku opiekuńczego

 • Ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejny okres do 14 dni. Nowy 14 dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 26 marca 2020 r. Od tej daty z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem.

Rozszerzenie uprawnień na rodziców dzieci niepełnosprawnych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Aby uzyskać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek. (biuro przyjmuje wyraźne scany oświadczeń o małej wielkości, oryginały można donieść po zakończeniu epidemii)

W przypadku osób pracujących na umowę o pracę czy zlecenie płatnikiem składek jest pracodawca. Pracodawca powinien być poinformowany o tym, że pracownik będzie przebywał na zasiłku opiekuńczym przed jego rozpoczęciem (możne być scan oświadczenia j/w).

Drogi kliencie to oświadczenie złożone przez Twojego pracownika winno trafić do Ciebie, a następnie do biura rachunkowego. My dokonamy za Ciebie pozostałych czynności.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które chcą skorzystać z zasiłku, a zatrudniają pracowników oświadczenie powinni dostarczyć do biura rachunkowego

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników oświadczenie mogą złożyć bezpośrednio do ZUS , lub dostarczyć do biura. Do uzyskania zasiłku nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Jeśli któryś z klientów złoży oświadczenie bezpośrednio w ZUS nie za pośrednictwem biura, prosimy o kopię, zdjęcie oświadczenia na maila biuro@biuro-ag.pl.

Oświadczenia mogą być złożone po okresie kwarantanny.

Zasiłek przysługuje zgodnie z Twoim oświadczeniem, tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli wpiszesz w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskażesz w oświadczeniu.

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

 1. 2. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych – świadczenie z ZUS

Świadczenie postojowe  - Osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą lub zawarły umowę cywilnoprawną przed dniem 1 lutego 2020 r., mogą złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia z tytułu przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. Jest to świadczenie jednorazowe, którego wysokość wynosi 80% (50% w określonych przypadkach) minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2020 r. (art. 15zq -15zz ustawy zmieniającej)

Prowadzący działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% ( 15 595,74)przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
  • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

W jaki sposób można ubiegać się o świadczenie?

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94

Umowa Cywilnoprawna

Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia

 • musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r. Świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożeniu wniosku przekroczył 300 proc.( 15595,74) przeciętnego wynagrodzenia.
 • Zleceniobiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Zleceniobiorca nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, Twojego zleceniodawcy
  • Zleceniobiorca może otrzymać 2080 zł.
  • Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe będzie w wysokości sumy wynagrodzeń z umów.

Ile wynosi wsparcie dla takich osób?

W jaki sposób można ubiegać się o Świadczenie?

 • Złożyć wniosek RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-C.pdf/794238fe-b829-63ec-1c5c-5a04639f9fee

 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać od Zleceniobiorcy oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów jeśli takie umowy są .
 • Każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wszystkie  wnioski są dostępne online - www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS

Jednorazową wypłatę każdy otrzyma  na rachunek bankowy.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Nie są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń jeśli spełniamy warunki – dostaniemy świadczenie

 

Zwolnienie ze składek ZUS małych firm, zgłaszających do ubezpieczeń społecznych do 9 osób – świadczenie z ZUS

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kogo dotyczy?

 • osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
 • duchownych.

Wnioskodawca wypełnia tylko blok danych, który go dotyczy.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym.
 • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. [B1]

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Co zyskasz?

 • Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r., znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.
 • Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Jak się z Tobą skontaktujemy?

 • Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
 • Dostaniesz od nas informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie musi składać dokumentów rozliczeniowych gdyż jest zwolniony z obowiązku ich składania – ZUS sporządza dokumenty za płatnika.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

* Do wniosku elektronicznego trzeba załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) - załącznik do wniosku RDZ (plik xls 43kb)

Obowiązki informacyjne ZUS

Na płatnika składek lub osobę fizyczną zlecającą dzieło nałożony został obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zostaje zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Wzór takiej informacji zostanie określony w drodze rozporządzenia. Informacje dotyczące takich umów o dzieło, ewidencjonuje się na koncie płatnika składek.

(art. 22 ustawy zmieniającej / art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym dodano ust. 17; art. 45 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym dodano pkt 1b; art. 49 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym dodano pkt 9; art. 50 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym dodano pkt 5)

 

Zawieszenie opłaty prolongacyjnej

W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

(art. 1 ustawy zmieniającej; 15zb [dot. art. 29 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ZUS] ustawy o COVID-19;

A. Dofinansowanie wynagrodzeń wypłacanych pracownikom

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (na poziomie określonym w Ustawie) w następstwie wystąpienia COVID-19, może ubiegać się o przyznanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

• przestojem ekonomicznym lub

• obniżonym wymiarem czasu pracy.

W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do obniżonego wynagrodzenia wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300 zł brutto).

Alternatywnie, jeżeli u przedsiębiorcy występuje spadek obrotów, może on obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie obejmie maksymalnie połowę obniżonego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Oprócz pracowników, dofinansowaniem objęte mogą być również m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, na podstawie Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek złożony przez przedsiębiorcę. Wnioski składane przez przedsiębiorców będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu - do wyczerpania środków.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wyższych niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek. (art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15g ustawy o COVID-19)

B.Dofinansowanie do wynagrodzeń przez Starostę

Ustawa przewiduje możliwość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości spadku obrotów przedsiębiorców, a maksymalnie wynosi 90% minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może być wypłacana przez 3 miesiące od momentu złożenia wniosku i dotyczy tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W okresie dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, pracodawca musi utrzymać w zatrudnieniu pracowników, pod rygorem zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika. Dofinansowanie przyznaje starosta na wniosek przedsiębiorcy. (art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzb ustawy o COVID-19)

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy oraz na wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy  (DOTYCZY A I B)

Dla pracodawców, których obroty gospodarcze w następstwie wystąpienia COVID-19 spadły, przewidziane zostało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Za spadek obrotów gospodarczych uznaje się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 tj. rok do roku, lub
 2. nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego tj. miesiąc do miesiąca

Przewidziane zostały w tym przypadku dwa świadczenia dla pracodawców.

 • w przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym z powodu spadku obrotu gospodarczego w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca wypłaca wynagrodzenia obniżone nie więcej niż o 50% ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Obniżone wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie to nie przysługuje wobec pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez przedsiębiorcę było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.
 • pracodawca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu, FGŚP dofinansuje maksymalnie do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Oba świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.

Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej osoby fizycznej

Starosta może przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie przysługuje przez 3 miesiące, a jego wysokość zależy od wielkości spadku obrotów i maksymalnie wyniesie 90% minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, pod sankcją zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów, które zostały sfinansowane z innej pomocy publicznej.

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzd ustawy o COVID-19) [B2]

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy  - kompletne już funkcjonuje

Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę w kwocie do 5000zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. oraz zatrudniają co najmniej 1 pracownika, a nie więcej niż 9 pracowników.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkę przyznaje starosta na wniosek przedsiębiorcy. Wnioskowana kwota zostanie niezwłocznie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania umowy.

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzd ustawy o COVID-19)

Wniosek o pożyczkę należy składać w Powiatowego Urzędu Pracy terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora. Informacje adresowe urzędów pracy w całe j Polsce można uzyskać pod adresem https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

W województwie warmńsko-mazurskim mamy następujące Powiatowe Urzędy Pracy

Urzędy w których na dzień sporządzani niniejszej instrukcji brak jest informacji o mikropożyczkach

Ogłoszone nabory o których wiemy na dzień 02 kwiecień 2020

https://uppolsztyn.praca.gov.pl/-/11958347-nabor-wnioskow-o-udzielenie-mikropozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej

Pożyczki będą przyznawane w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Co należy złożyć

 • Kompletny wniosek
 • Trzy czytelnie podpisane i zaparafowane egzemplarze umowy

 

W jaki sposób złożyć wniosek

 • przez stronę internetową praca.gov.pl (złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) Obecnie 02.04.2020 umowa nie generuje się na stronie praca.gov.pl jako podpisana. Należy ją dostarczyć podpisaną w trzech egzemplarzach do Urzędu. Podpis powinien być czytelny dodatkowo zaparafowana każda strona.
 • w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Pocztą.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow.

Po złożeniu status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl ( jeżeli wniosek został złożony)

Jak umorzyć

pożyczka wraz z odsetkami będzie można umorzyć pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie  zmniejszy  stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W tym przypadku nie może się też zmienić liczba etatów.

Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia.). Wniosek ( załącznik do umowy - umorzenie pożyczki https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow ) należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w  postaci  elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

PRAWO PRACY

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy

Pracodawca dotknięty spadkiem obrotów gospodarczych może zmienić zasady dotyczące czasu pracy zatrudnionych pracowników poprzez:

1. ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin oraz tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (wg Kodeksu pracy odpowiednio: 11 oraz 35);

2. wprowadzenie, w drodze porozumienia, systemu równoważnego czasu pracy, co wiąże się z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (wg Kodeksu pracy 1 miesiąc, z możliwością przedłużenia do 3);

3. zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umów o pracę (obecnie możliwość taką mają wyłącznie pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy lub zatrudniający mniej niż 20 pracowników).

Wskazane w pkt 2 i 3 porozumienia pracodawca zawiera z organizacjami związkowymi bądź przedstawicielami reprezentującymi pracowników.

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zf ustawy o COVID-19)

Przesunięcie wdrożenia PPK w średnich przedsiębiorstwach o pół roku

Ustawa zmieniająca pozwala podmiotom zatrudniającym od 50 do 249 osób na przesunięcie daty wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych o pół roku:

• umowa o zarządzanie PPK z instytucją finansową będzie mogła być zawarta najpóźniej do 27.10.2020 r. (poprzednio było to 24.04.2020 r.);

• umowy o prowadzenie PPK pracowników, którzy nie zrezygnują z udziału w PPK (wejście tych pracowników do PPK) mają być zawarte najpóźniej do 10.11.2020 r. (wcześniej przewidziano 11.05.2020 r.).

Opóźnienie wprowadzenia PPK będzie pewną ulgą dla wskazanych przedsiębiorstw. Funkcjonowanie planów będzie bowiem dla nich obciążeniem – przede wszystkim z uwagi na to, że to na przedsiębiorców zostały nałożone w znacznej części koszty funkcjonowania systemu PPK (głównie obowiązek współfinansowania wpłat). (art. 54 ustawy zmieniającej)

Obowiązek wykonywania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich

Terminowe wystawianie skierowania na badania okresowe

Wprowadzono czasowe zawieszenie obowiązku wykonywania profilaktycznych badań lekarskich przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku terminowego wystawiania skierowań przez pracodawców. Przez terminowe wystawienie skierowania należy rozumieć wystawienie skierowania w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich wystawionych na ostatnich odbytych badaniach profilaktycznych.

Warto przy tym zauważyć, że terminowe wystawienie skierowania na badanie lekarskie będzie traktowane jako potwierdzenie gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku wysłania na badania profilaktyczne pracowników (art. 229 KP). Pracownicy z kolei, powinni być pouczeni o konieczności wykonania badań okresowych w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemiologicznego w kraju.

Wstępne i kontrolne badania lekarskie bez zmian

Powyższe rozwiązania nie mają zastosowania do wstępnych badań lekarskich. W przypadku tych badań utrzymuje się obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy bez uzyskania orzeczenia lekarskiego określającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku badań kontrolnych. Jednakże w przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia tych badań, badanie to może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemiologicznego w kraju. Orzeczenie „tymczasowe” włącza się do akt osobowych pracownika.

PODATKI - PIT. CIT. PPE

Dłuższy termin na złożenie zeznania rocznego PIT i wpłatę podatku Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. (art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzj ustawy o COVID-19)

Większe limity zwolnień w PIT

Wolne od podatku dochodowego są:

• zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. 3 000 zł. (było 1000 zł.) – art. 21.1.9a ustawy o PIT

• zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł w 2020 r. do wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł (było 6.000 zł.) – art. 21.1 26 lit. b) ustawy o PIT;

• wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 i 2021 kwoty 2000 zł. (było 1000 zł.) – art. 21.1.67 ustawy o PIT;

• dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnoszkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. i 2021 r. 3 000 zł. (było 2000 zł.) – art. 21.1.78 lit. b ustawy o PIT

• Wolne od podatku dochodowego będą otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.: - świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zp ustawy o COVID-19; - świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19

(art. 4 ustawy zmieniającej, art. 21 ustawy o PIT)

 

Zaliczki na PIT

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. podlegają wpłacie do 1 czerwca 2020 r. Regulacja ta ma zastosowanie do przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to sytuacji, gdy płatnicy ponieśli konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. (art. 4 ustawy zmieniającej, art. 52o ustawy o PIT)

Uproszczone zaliczki

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID19. (art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52r ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38j ustawy o CIT)

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. Za takie towary uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk (art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52s ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38k ustawy o CIT)

 

Wsteczne rozliczenie strat

Możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu z roku 2019 r., w przypadku, gdy przychody podatnika w 2020 r. będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim. W 2021 r., znając stratę z 2020 r., podatnicy będą mogli złożyć korekty deklaracji za 2019 r. i jednorazowo obniżyć dochód z 2019 r. o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 mln zł. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, strata może zostać rozliczona na dotychczasowych zasadach. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, zasada wstecznego rozliczania straty dotyczy podatników, którzy ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 - mogą rozliczyć tę stratę z dochodem uzyskanym w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa wyżej. (art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52k ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38f ustawy o CIT)

Darowizny

Podatnicy opodatkowani na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali progresywnej a także przy zastosowaniu stawki liniowej 19% (zarówno podatnicy PIT jak i CIT), będą mieli prawo odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.

Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane:

- podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,

- Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,

- Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej. Odliczeniu podlega kwota:

• 200% - dla darowizn przekazanych do końca kwietnia 2020 r.,

• 150% - dla darowizn przekazanych w maju 2020 r.,

• 100% - dla darowizn przekazanych od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Możliwość odliczenia darowizn na wskazanych zasadach dotyczy również podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Podatek od przychodów z budynków

Przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r., pod warunkiem:

• poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

• spadku o co najmniej 50% przychodów w stosu do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz

(art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52 p ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38h ustawy o CIT)

Nowa Ulga na „złe długi” - dłużnik

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Warunkami łącznymi do skorzystania z możliwości jest spadek o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uprawnienie wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi pozostaje bez zmian Uprawnienie to dotyczy również podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

(art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52q ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38i ustawy o CIT).

 

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8

Termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT – przedłużony do 31 maja 2020 r. Dotyczy podatników, których rok podatkowy skończył się między 1 grudnia 2019 r a 31 stycznia 2020 r.

W przypadku podatników, którzy osiągali wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu albo jeśli uzyskane przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych ich przychodów, termin do złożenia i wpłacenia podatku został przedłużony do 31 lipca 2020 r.

(rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r., poz. 542)

VAT

Niestety brak jest jakichkolwiek przepisów zmieniających terminy składania deklaracji czy opłacania podatku VAT.

Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT

Zgodnie ze zmianami uchwalonymi w sierpniu 2019 r., nowa matryca stawek VAT miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r. Ustawa przewiduje przesunięcie tego terminu do 1 lipca 2020 r. Również Wiążące Informacje Stawkowe wydane przed 1 lipca 2020 r., dotyczące regulacji, które po zmianach wejdą w życie od 1 lipca 2020 r., mają przyznawać podatnikom ochronę dopiero od 1 lipca 2020 r.

(art. 63 ustawy zmieniającej; art. 7, art. 8, art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; art. 42a-42i, załączniki nr 3, 10 i 12 do ustawy o VAT).

Przesunięcie terminu wejścia w życie nowego pliku JPK z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)

Obecnie podatnicy składają odrębnie deklarację VAT oraz plik JPK. Nowy plik JPK (JPK_V7M – przy rozliczeniu miesięcznym, JPK_V7K – dla rozliczenia kwartalnego) składa się z dwóch części: deklaracji VAT oraz ewidencji VAT (w której przewidziano szereg nowych pól). Zgodnie ze zmianami uchwalonymi w lipcu 2019 r., duzi podatnicy mieli składać nowe pliki JPK za okresy od 1 kwietnia 2020 r. Dla pozostałych podatników przewidziano okres przejściowy – mieli zacząć składać te pliki od 1 lipca 2020 r. Ustawa przewiduje, że wszyscy podatnicy będą zobowiązani do składania nowego pliku JPK od 1 lipca 2020 r. (art. 58 pkt 2 i 4 ustawy zmieniającej; art. 11, art. 28 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; art. 87, 99, 109 ustawy o VAT)

Kara za błędy w ewidencji VAT będzie miała charakter fakultatywny

W związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK (od 1 lipca 2020 r.) przewidziano karę pieniężną za złożenie ewidencji (będącej częścią nowego JPK-VAT) zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym - 500 zł za każdą nieprawidłowość. Przed nałożeniem kary naczelnik urzędu skarbowego będzie jednak wzywał podatnika do przesłania korekty ewidencji. Podatnik na złożenie korekty będzie miał 14 dni. Zgodnie z przyjętymi wcześniej rozwiązanymi, brak korekty w takiej sytuacji miał powodować bezwzględne nałożenie kary przez organ podatkowy. Ustawa przewiduje, że kara będzie miała charakter fakultatywny – organ będzie miał uprawnienie do jej nałożenia, ale nie będzie musiał tego czynić. (art. 58 pkt 1 lit. c ustawy zmieniającej; art. 109 w ust. 3h ustawy o VAT)

Zmiany dotyczące stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów

W art. 33a ustawy o VAT przewidziana jest procedura uproszczona dla rozliczania VAT z tytułu importu towarów. Przy jej stosowaniu podatnik może rozliczyć VAT w deklaracji VAT (nie dokonuje się rozliczenia VAT w zgłoszeniu celnym). Jednym z warunków stosowania tej procedury jest przedstawienie przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT). W związku z tym, że od kwietnia miał wejść w życie nowy plik JPK, przewidywano usunięcie ww. regulacji. Z uwagi jednak na planowane przesunięcie terminu stosowania nowego JPK, planuje się również podtrzymanie obowiązywania ww. wymogu do końca czerwca 2020 r. (od 1 lipca 2020 r. art. 33a ust. 6 ustawy o VAT nie będzie obowiązywał). Podobnie przesunięty zostanie termin wprowadzenia zmian dotyczących art. 33a ust. 7, 9-11 oraz ust. 12 ustawy o VAT. Przepisy te odnoszą się do przypadków, gdy podatnik korzystający z procedury uproszczonej, nie przedstawił naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów, o których mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o VAT. Modyfikacja bądź usunięcie tych regulacji nastąpi nie od 1 kwietnia 2020 r. (tak jak to planowano), lecz od 1 lipca 2020 r. (art. 58 pkt 3 i 4 ustawy zmieniającej; art. 33a ustawy o VAT)

Przedłużenie terminu na złożenie zgłoszenia ZAW-NR

(o zapłacie na rachunek spoza wykazu VAT) Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy przewidujące m.in. odpowiedzialność solidarną podatnika VAT za zaległości podatkowe w VAT dostawcy towarów albo usługodawcy, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie VAT, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (art. 117ba §1 Ordynacji podatkowej). Jednym ze sposobów uwolnienia się od ww. odpowiedzialności jest złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (art. 117ba §3 Ordynacji podatkowej). Zmiana przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, termin na złożenie ww. zawiadomienia przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. (art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzn ustawy o COVID-19)

 

Podatek od nieruchomości

Zwolnienia

Rada gminy będzie mogła wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla wskazanych przez siebie grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dotyczy to podatku za część 2020 r.

Przedłużenie terminu płatności

Rada gminy może przedłużyć, wskazanym przez siebie grupom przedsiębiorców, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r

Ordynacja podatkowa

Ulgi w spłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne bez opłaty prolongacyjnej Przedsiębiorcy mający problem z terminową zapłatą należności podatkowych mają możliwość skorzystania z pomocy zapewnionej przez przepisy Ordynacji podatkowej. Na wniosek podatnika lub płatnika, organ podatkowy może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej. Regulacja zakłada, że w decyzji o przyznaniu wsparcia organ nie określa opłaty prolongacyjnej. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczy decyzji w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Państwa.

Zwolnieniem z opłaty prolongacyjnej objęto również wnioski o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności na rzecz ZUS, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

(art. 1 ustawy zmieniającej; art. 15za [dot. art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej] i 15zb [dot. art. 29 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ZUS] ustawy o COVID-19; )

 

Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych

W świetle regulacji, bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach sądowych (w tym sądowoadministracyjnych), postępowaniach egzekucyjnych, karnych skarbowych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa czy też kontrolach celnoskarbowych, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

(art. 1 ustawy zmieniającej; art. 15zzs ustawy o COVID-19).

Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek z poza „Białej Listy”

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu CONVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na tzw. Białej Liście – zostaje wydłużony z 3 do 14 dni. Podobnie w przypadku limitowania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15d ustawy o PDOP. Przepisów nie stosuje się, jeżeli podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na Białej Liście, złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

(art. 1 ustawy zmieniającej; art. 15zzn ustawy o COVID-19).

Dłuższy termin na wydanie interpretacji indywidualnej

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych, które zostały złożone, a nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 – przedłuża się o 3 miesiące. Dotychczasowy – trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej – ulega zatem wydłużeniu. Co więcej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia przedłużać wskazany termin o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19. (art. 1 ustawy zmieniającej; art. 31g ustawy o COVID-19)

Zawieszenie terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych

Terminy związane z raportowaniem schematów podatkowych (zarówno krajowych jak i transgranicznych) nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Jednocześnie, ustawodawca zawarł stosowną regulację, w świetle której, czynności dokonane przez Szefa KAS, a także promotorów, korzystających i wspomagających we wskazanym powyżej okresie są skuteczne.

(art. 1 ustawy zmieniającej; art. 31y ustawy o COVID-19)

 

 

Ułatwienia dla pracowników KAS i funkcjonariuszy celno-skarbowych

Ze względu na zagrożenie zdrowia pracowników Krajowej Administracji Skarbowej ustawa nadaje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencję do określenia – w drodze rozporządzenia – zadań przy realizacji których nie jest obowiązkowa obecność funkcjonariusza. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej wywołane wejściem w życie ustawy zmieniającej, pozwalają również przedłużyć funkcjonariuszowi okres przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej KAS o kolejne sześć miesięcy. (art. 48 ustawy zmieniającej)

RACHUNKOWOŚĆ

Przesunięcie terminów wynikających z ustawy o rachunkowości

Wskazana regulacja daje ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych kompetencję do odroczenia terminów związanych w szczególności ze sporządzeniem i zatwierdzaniem sprawozdania finansowego. Nowe terminy mają zostać określone w akcie wykonawczym do ustawy. Zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości, podmioty zobowiązane do przygotowania sprawozdań finansowych, mają obowiązek ich zatwierdzenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Co do zasady, termin ten przypada na dzień 30 czerwca danego roku. W praktyce, jeżeli nowym terminem określonym w rozporządzeniu będzie przykładowo 30.09.2020 r. – sprawozdanie winno być zatwierdzone przez właściwy organ do tego dnia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, termin na sporządzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 został przesunięty o trzy miesiące (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o dwa miesiące).

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzh ustawy o COVID-19)


[B1]Czy prowadzący webinarium nie zakwestionował tego?

[B2]To powinno być na podstawie art. 15zzc

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies