Przeglądasz:
RODO

<< <  Strona 36 z 25

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania w dniu 25 maja 2018r. nowych przepisów, które zapewniają  Państwu większą kontrolę nad danymi osobowymi Biuro Rachunkowe zgodnie
z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie sobotniego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuje, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych  ( pracowników, zarządu, osób pozostających
w strukturze właścicielskiej) jest Biuro Rachunkowe Anna Gembicka Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie ( w dalszej części: BRAG Sp. z o.o.) Al. Warszawska 5/2, 10-081 Olsztyn, e-mail RODO@biuro-ag.pl;

2) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania zawartej przez Państwa z BRAG Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie umowy o świadczenie usług rachunkowych oraz kadrowo płacowych objętych udzielonymi pełnomocnictwami;

3) Odbiorcą Państwa danych osobowych są również pracownicy spółki ( gł. księgowe, księgowe, pomoce księgowe, pracownicy biurowi, kadrowe, specjaliści ds. kadr i płac oraz radcowie prawni) którym zostanie udzielone pełnomocnictwo zgodne z ich kompetencjami, podmioty zewnętrzne świadczący na rzecz BRAG sp. o.o. z siedzibą w Olsztynie usługi administrowania poczty elektronicznej, usługi informatyczne oraz firmy zewnętrzne zajmujące się szkoleniami BHP,
a także  usługami windykacyjnymi;

4) Biuro będzie przechowywać Państwa dane osobowe i dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych w przypadku trwania nieprzerwalnie umowy:

A. Elektronicznie bazy danych:

- 5 lat kolejnych licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płacenia podatku; dokumenty przetwarzane na potrzeby księgowe księgi handlowe, podatkowe, ewidencje vat w przystosowanym oprogramowaniu fachowym ( Rewizor GT, Rachmistrz GT),

- faktury wystawiane w systemie IBR na serwerze biura,

- 5 lat bazy danych związane z wynagradzaniem pracowników w systemie Gratyfikant GT,

- 10 lat bazy danych związane z ubezpieczeniem pracowników w systemie Płatnik.

B. Dokumentacja papierowa:

- do 30 kwietnia roku następnego dokumenty księgowe które po tym dniu wraz z rejestrami winne być odebrane przez klienta,

- do 30 kwietnia roku następnego akta osobowe pracowników których umowy o prace zostały rozwiązane w roku poprzednim,

- 5 lat dokumenty związane z rozliczeniem rocznym,

- 5 lat inne dokumenty związane z rozliczeniem w ZUS, GUS, Urzędzie Miasta, Urzędzie Celnym oraz Urzędzie Celno Skarbowym,

Po tym terminie winni Państwo zgłosić się po odbiór tych dokumentów ponieważ po
3 miesiącach od upływu terminu dokumenty zostać zniszczone na Państwa koszt.

W przypadku zerwania umowy:

Wszystkie dokumenty w formie papierowej zostaną przekazane dla Państwa najpóźniej
w ciągu 30 dni od dnia rozwiązana umowy.

Bazy danych będą usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

5) BRAG sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem sytuacji , kiedy będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług;

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku zamiaru skorzystania z tych praw, stosowne żądanie proszę zgłosić do BRAG sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie bezpośrednio lub za pomocą poczty elektronicznej RODO@biuro-ag.pl;

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania może utrudnić bądź uniemożliwić należyte świadczenie usług
Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies