Przeglądasz:
Strona główna

Strona 1 z 45  > >>

Obowiązkowa podzielona płatność już od 01 listopada 2019

Obowiązkowym split payment zostają objęte faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł ( w tym 15 000) dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi...

16.09.2019
Więcej...
Faktury i zasady fakturowania raz jeszcze
02.01.2014

Nowe zasady dotyczące fakturowania

Od początku tego roku w istotny sposób zmieniły się przepisy w zakresie fakturowania. Ważną zmianą jest to, że regulacje dotyczące faktur zostały przeniesione z rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Zmieniły się także terminy wystawiania faktur. Zlikwidowano również obowiązek dokumentowania fakturą sprzedaży zwolnionej z VAT.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. faktura to dokument w formie papierowej lub formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Kto wystawia fakturę?

Jak wskazano w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT, dokonywaną na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,

2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1,

3) WDT na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1,

4) otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy WDT lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli z chwilą wystawienia faktury).

W przepisach wskazano, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną z VAT. Pomimo tego jednak na żądanie nabywcy fakturę taką musi sporządzić. Zobowiązuje do tego art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT. Obowiązek ten wystąpi, jeżeli stosowne żądanie zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Terminy wystawiania faktur

Od 1 stycznia 2014 r. fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty (z pewnymi wyjątkami). W tym samym terminie należy także sporządzić fakturę na żądanie, np. dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dla niektórych czynności ustawodawca wprowadził szczególne terminy wystawiania faktur. Ponadto ważne jest to, że fakturę można wystawić także 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi czy otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Faktura powinna zawierać:

 

1)

datę wystawienia,

 

 

2)

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

 

 

3)

dane sprzedawcy i nabywcy (w tym adres oraz NIP),

 

 

4)

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

 

 

5)

dane dotyczące towaru lub usługi (w tym miar i ilość),

 

 

6)

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),

 

 

7)

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,

 

 

8)

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

 

 

9)

stawkę podatku,

 

 

10)

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 

 

11)

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 

 

12)

kwotę należności ogółem,

 

 

13)

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa",

 

 

14)

w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie",

 

 

15)

w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie",

 

 

16)

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku wskazanie:

 


a)

przepisu, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie,

 


b)

przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

 


c)

innej podstawy prawnej wskazującej na to, że sprzedaż korzysta ze zwolnienia,

 

 

17)

w przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres,

 

18)

w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 

19)

gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:


a)

przebieg pojazdu - dla pojazdów lądowych,

 


b)

liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - dla jednostek pływających oraz statków powietrznych,

 

20)

w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c ustawy, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136,

 

21)

w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy:

 


a)

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,

 


b)

numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

 











W 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą:

»

otrzymania całości lub części zapłaty (lub otrzymania całości lub części dotacji, subwencji, itp.), z tytułu:


-

wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

-

przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

-

dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT,

-

świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług,

-

świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT (dotyczy usług ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych, udzielania kredytów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji, a także usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe),

-

otrzymania dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze;

»

wystawienia faktury, o której mowa w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT - o ile fakturę wystawiono terminowo (dotyczy faktur wystawianych dla innych podatników, dokumentujących sprzedaż wysyłkową, WDT, czy otrzymanie zaliczki), z tytułu:


-

świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

-

dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),

-

czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług;

»

wystawienia faktury - o ile fakturę wystawiono terminowo w przypadku:


-

dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

 

-

świadczenia usług:

 

telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (m.in. dostawa wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi związane ze zbieraniem odpadów, itp.),

najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

stałej obsługi prawnej i biurowej,

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego


z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług.

 

Wystawienie faktury jako czynność decydująca o obowiązku podatkowym

Dla niektórych rodzajów czynności, wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wystawienia faktury. Dotyczy to:

 • usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), oraz czynności polegających na ich drukowaniu, z wyjątkiem usług, do których będzie się stosować art. 28b, stanowiących import usług.

Należy przy tym pamiętać, że w tych przypadkach, w myśl art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, o którym mowa powyżej, będzie dotyczyć tylko sytuacji gdy faktura będzie wystawiona:

1) na rzecz innego podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej bądź podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem,

2) ze względu na sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

3) ze względu na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz innego podatnika niż wskazany w pkt 1,

4) z tytułu zaliczek z powyższych transakcji.

Zatem w przypadku świadczenia usług tego typu na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych, a nie szczególnych.

Ponadto zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, z tytułu:

 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego,
 • świadczenia usług:
  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • usług gospodarki komunalnej wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

z wyjątkiem usług, do których będzie stosować się art. 28b, stanowiących import usług.

Jeżeli w wymienionych przypadkach podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4 ustawy o VAT, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Obowiązek podatkowy przy otrzymanych zaliczkach

W przypadku zaliczki, zadatku, raty, przedpłaty - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tych kwot. Podobnie będzie w razie otrzymania wkładu budowlanego lub mieszkaniowego przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

Wyjątkiem będą tu usługi wskazane w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. W przypadku tych usług płatność przekazana przed wykonaniem usługi nie wpłynie ani na wystawienie faktury zaliczkowej, ani na powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

Dostawa mediów

W 2014 r. obowiązek podatkowy od dostawy mediów powstanie z chwilą wystawienia faktury, o ile będzie ona wystawiona terminowo, czyli nie później niż z upływem terminu płatności. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu płatności.

Opis zdarzenia - dostawa mediów

Obowiązek podatkowy
w 2013 r. (czynność
wykonana w 2013 r.)

Obowiązek podatkowy
w 2014 r. (czynność
wykonana w 2014 r.)

Założenia:
− data wystawienia faktury: 5 marca,
− termin płatności 25 marca

25 marca

5 marca

Założenia:
− data wystawienia faktury: 25 marca,
− termin płatności: 5 kwietnia

5 kwietnia

25 marca

 

Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, itp.

w 2014 r. obowiązek podatkowy od ww. czynności (za wyjątkiem usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego) będzie powstawał generalnie z chwilą wystawienia faktury (nie dotyczy importu usług). Ta zasada będzie miała zastosowanie, jeżeli faktura będzie wystawiona terminowo, czyli nie później, niż z upływem terminu płatności.

Opis zdarzenia - usługa najmu

Obowiązek podatkowy
w 2013 r. (usługa
wykonana w 2013 r.)

Obowiązek podatkowy
w 2014 r. (usługa
wykonana w 2014 r.)

Założenia:
− data wystawienia faktury: 10 marzec,
− termin płatności: 31 marzec,
− data otrzymania zapłaty: 1 kwiecień

31 marca

10 marca

Założenia:
− data wystawienia faktury: 10 marzec,
− termin płatności: 5 kwiecień,
− data otrzymania zapłaty: 1 kwiecień

1 kwietnia

10 marca

Podobnie jak faktury za media, również faktury za usługi najmu, dzierżawy, leasingu, itp. będzie należało wystawić najpóźniej z upływem terminu płatności. Nie będzie natomiast najwcześniejszego terminu na wystawienie takiej faktury, pod warunkiem jednak, że będzie ona zawierała informacje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Usługi budowlane

Natomiast w 2014 r. obowiązek podatkowy od ww. usług powstanie z chwilą wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura ta zostanie wystawiona terminowo, czyli nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie 30. dnia od wykonania usługi.

Jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy od otrzymanej kwoty powstanie z chwilą jej otrzymania (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.)

Opis zdarzenia - usługa budowlana

Obowiązek podatkowy
w 2013 r. (usługa
wykonana w 2013 r.)

Obowiązek podatkowy
w 2014 r. (usługa
wykonana w 2014 r.)

Założenia:
− data wykonania usługi i wystawienia faktury: 20 marca,
− otrzymanie zapłaty: 10 kwietnia

10 kwietnia

20 marca

− data wykonania usługi i wystawienia faktury: 20 marca,
− otrzymanie zapłaty: 5 maja

19 kwietnia
(tj. 30. dnia od dnia
wykonania usługi)

20 marca

Rodzaj czynności

Termin
wystawienia
faktury

Data powstania obowiązku
podatkowego w 2014 r.

faktura wystawiona terminowo

nie wystawiono
faktury lub
wystawiono ją
z opóźnieniem

1)

dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

2)

świadczenie usług:


telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,


wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, itp.),


najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,


ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,


stałej obsługi prawnej i biurowej,


dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług

nie później niż
z upływem terminu
płatności

data wystawienia faktury

upływ terminu
płatności

usługi budowlane

nie później niż 30. dnia od wykonania usługi

data wystawienia faktury

30. dnia od wykonania usługi

jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty - data jej otrzymania (w tej części)

dostawa:

-

książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek

-

gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)

nie później niż 60. dnia od dnia wydania towarów, a gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw - nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów

data wystawienia faktury

60. dnia od dnia wydania towarów, a gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw - 120. dnia od pierwszego dla wydania towarów

jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość lub część zapłaty - data jej otrzymania (w tej części)

drukowanie książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług

nie później niż 90. dnia od dnia wykonania czynności

data wystawienia faktury

90. dnia od dnia wykonania czynności

jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty - data jej otrzymania (w tej części)

Żródło Gazeta Podatkowa nr 98,99 z 2013 i 1 z 02.01.2014

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies