Przeglądasz:
Strona główna

Strona 1 z 20  > >>

CRBR od 13 lipca 2020

Do dnia 13 lipca 2020 jesteście zobowiązani zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ( CRBR) o beneficjencie rzeczywistym. Rejestru dokonuje się na stronie 

02.07.2020
Więcej...
Jakie planowane zmiany czekają nas w 2019 r.
22.10.2018

PIT

Opodatkowanie dochodów z najmu tylko przez jednego z małżonków

Zgodnie z projektem oświadczenie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze będzie mógł złożyć jeden z małżonków. Obecnie wymagane jest, aby obydwoje małżonkowie byli pod nim podpisani. Wymagane to było również przy rezygnacji z takiej formy rozliczenia podatku od najmu.

 • art. 8 ust. 8 updof w brzmieniu nadanym przez projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (numer nr 2862) - dalej "projekt"

PIT

Od 1 mln zł zarobku dodatkowy podatek 4% od nadwyżki zwany daniną solidarnościową

Osoby, które w przyszłym roku zarobią więcej niż 1 mln zł, zapłacą daninę solidarnościową.

4 proc. liczone od dochodu przekraczającego 1 mln zł. Oprócz tego normalny podatek. Takie obciążenia czekają od Nowego Roku najbogatszych.

Daninę wprowadza ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zapłacą ją osoby pracujące na etacie, umowie o dzieło, zleceniu czy kontrakcie menedżerskim. Także zarabiający na wynajmie mieszkań (jeśli płacą podatek według skali) Nowy podatek dotknie też najbogatszych przedsiębiorców (rozliczających się zarówno według skali, jak i stawką liniową).

Brak jeszcze informacji w jaki sposób niniejszy podatek będzie rozliczany jednak termin jego wpłaty będzie to termin rozliczenia PIT za rok 2019

PIT/CIT

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł

Podatnicy mają zyskać możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Jeżeli poniesiona strata będzie wyższa niż 5 mln zł, nieodliczona kwota będzie podlegała rozliczeniu na zasadach ogólnych, tj. w pozostałych latach z pięcioletniego okresu, jaki przedsiębiorcy przysługuje na rozliczenie straty z jednoczesnym zastrzeżeniem, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości poniesionej straty.

Proponowana zmiana pozwoli przedsiębiorcy na obniżenie podatku w znacznym wymiarze już w kolejnym roku podatkowym zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie. Skorzystanie z nowej formy rozliczenia będzie zależało wyłącznie od wyboru przedsiębiorcy. Nadal będzie mógł rozłożyć rozliczenie poniesionej straty na dotychczasowych zasadach, tj. przez pięć kolejnych lat podatkowych; nie więcej niż 50% kwoty straty w każdym z tych lat.

PIT/CIT

Odszkodowanie za szkody w środku trwałym zwolnione z podatku

Z PIT/CIT mają zostać zwolnione odszkodowania uzyskiwane przez podatników z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanych przez nich środków trwałych (z wyjątkiem samochodów osobowych). Warunkiem zastosowania tego zwolnienia będzie wydatkowanie przez podatnika - w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego - równowartości otrzymanego odszkodowania na remont uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub uszkodzony. Brak konieczności odprowadzania podatku dochodowego od dochodu stanowiącego równowartość otrzymanego odszkodowania ma wpłynąć na poprawę płynności finansowej poszkodowanego podatnika i ułatwić mu sfinansowanie wydatków mających na celu przywrócenie uszkodzonego środka trwałego do stanu jego używalności bądź wydatków na zakup środka trwałego, który mógłby zastąpić uszkodzony (zniszczony) środek trwały.

PIT/CIT

Praca małżonka oraz małoletnich dzieci w kosztach

Projekt zakłada umożliwienie podatnikom zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy ich małżonków oraz małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 updof lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Obecnie takiej możliwości nie ma.

Proponowana zmiana pozwoli zlikwidować różnicę w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę małżonka oraz małoletnich dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez podatnika, w tym osób pozostających z nim w nieformalnych związkach, pełnoletnich dzieci czy dalszych krewnych.

Nadal kosztu uzyskania przychodów nie będzie stanowiła wartość własna podatnika.

PIT

Zawiadamianie o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podatnicy, którzy mimo braku ustawowego obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych chcą takie księgi prowadzić, zostaną zwolnieni z obowiązku zawiadamiania o tym naczelnika urzędu skarbowego. Obecnie podatnicy mają taki obowiązek. Muszą to robić przed rozpoczęciem roku, od którego takie księgi chcą prowadzić.

PIT

Wybór podatku liniowego

Podatnik rozpoczynający działalność będzie miał możliwość wyboru opodatkowania w formie podatku liniowego w ciągu całego roku (do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego). Takie same zasady będą obowiązywały w przypadku rezygnacji ze stosowania podatku liniowego. Obecnie podatnik może dokonać wyboru opodatkowania podatkiem liniowym tylko do 20 stycznia danego roku, a zrezygnować tylko z początkiem kolejnego roku, składając zawiadomienie w tej sprawie do 20 stycznia tego roku.

Te same terminy składania oświadczenia o wyborze podatku liniowego oraz o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania mają zostać wprowadzone dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie pkpir albo ksiąg rachunkowych.

 • art. 9a ust. 2-2c, ust. 4, ust. 7 i 8 updof w brzmieniu nadanym przez projekt

PIT/CIT

Oświadczenia w zeznaniu rocznym

Projekt zakłada zmianę sposobu informowania urzędu skarbowego o decyzjach podejmowanych przez podatnika. Zamiast osobno składanych oświadczeń podatnik będzie je składał w zeznaniu rocznym.

W zeznaniu rocznym mają być składane oświadczenia:

 • o wyborze roku podatkowego (dotyczy podatników pdop),
 • o wyborze ustalania przychodu z tytułu zaliczek w momencie ich zarejestrowania w kasie rejestrującej,
 • o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
 • o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych,
 • o wyborze wpłacania zaliczek uproszczonych,
 • o okresie zawieszenia działalności (i zaprzestaniu płacenia zaliczek w tym okresie).

Nie będzie już wymagane składanie oświadczeń o zmianie decyzji w tym zakresie.

VAT

Zwrot VAT - bez wniosku i ulga na złe długi po 90 dniach

Projekt zmian w VAT zakłada rezygnację z konieczności odrębnego składania (wraz z deklaracją) umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie. Z pewnością obowiązek ten był uciążliwy dla podatników, ponieważ "motywy" wnioskowania o zwrot VAT są oczywiste - u podatnika występuje nadwyżka VAT naliczonego nad należnym.

Projekt zakłada skrócenie okresu, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną. Obecnie wierzytelność uznaje się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Według projektu termin ten ma wynosić 90 dni. Oznacza to, że przedsiębiorcy szybciej będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi (i zmniejszyć podatek należny) w przypadku braku uregulowania płatności przez kontrahenta. Niesolidni (niepłacący) kontrahenci będą też wcześniej niż obecnie zobowiązani do korekty odliczonego VAT.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i mają mieć zastosowanie także do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona - zgodnie z nowymi przepisami - w 2019 r.

 • art. 87 ust. 5, 5a i 6, art. 89a ust. 1 i art. 89b ust. 1-2 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym przez projekt

Ordynacja podatkowa

Wezwanie do US nie powinno być uciążliwe

Projekt zakłada wprowadzenie do Ordynacji podatkowej przepisu zobowiązującego organy podatkowe do dołożenia starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. Jest to jednak zobowiązanie o charakterze dość ogólnym i raczej trudno wykonalnym. Z punktu widzenia podatnika każde wezwanie do urzędu skarbowego jest uciążliwe i tego organ wzywający nie zmieni.

 • art. 155 § 1a Ordynacji podatkowej w brzmieniu nadanym przez projekt

NIP

Zgłoszenia identyfikacyjne - lepsza komunikacja

W zgłoszeniach identyfikacyjnych podatnicy będą mieli obowiązek podawania danych podmiotu (biura rachunkowego) prowadzącego dokumentację podatkową podatnika. Ma to uprościć kontakt organów podatkowych z biurem w sprawach w sprawach podmiotu (podatnika).

Ma być też wprowadzona możliwość uzupełniania istotnych danych ewidencyjnych podmiotów zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) bez udziału tych podmiotów. Ma się to odbywać poprzez weryfikację danych z rejestrami sądowymi oraz pozyskiwanie danych z rejestru PESEL.

Z projektu nie wynika jednak, aby podmioty zobowiązane do aktualizacji danych wpisanych do CRP KEP zostały zwolnione z obciążającego je obowiązku aktualizacji danych wpisanych do tej ewidencji. W połączeniu z obowiązkiem podawania w zgłoszeniu dodatkowych danych projektowane uproszczenia są raczej skierowane do organów podatkowych, a nie do podatników.

 • art. 5 ust. 2b pkt 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 4, ust. 8 i ust. 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w brzmieniu nadanym przez projekt

Podatki lokalne,

PCC

Łatwiej składać deklaracje i informacje na podatki lokalne i majątkowe

Od 1 lipca 2019 r. podatnicy podatku od:

 • nieruchomości,
 • rolnego i
 • leśnego

będą składać deklaracje i informacje na jednolitych formularzach. Zyskają także możliwość składania tych formularzy w drodze elektronicznej (dotyczy to także deklaracji na opłatę reklamową i podatek od środków transportowych).

Od 1 lipca 2019 r. podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych zyskają możliwość składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze. Przy tym nowy przepis będzie dotyczył czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstanie od 1 lipca 2019 r. (art. 40 projektu).

 • art. 6a ustawy o podatku rolnym, art. 6, art., 9 art. 19 i art. 19a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 10 ustawy o PCC i art. 6 ustawy o podatku leśnym w brzmieniu nadanym przez projekt i art. 40, 50 projektu

Prawo celne

Uproszczenia w prawie celnym

Nowelizacja przewiduje:

 • wprowadzenie uproszczeń procedur przy udzielaniu pozwoleń na procedury specjalne (np. możliwość uwierzytelniania odpisów przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych),
 • określenie progu na poziomie 10 euro, od którego osoby zobowiązane będą ponosiły koszty zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz koszty związane z jego przechowywaniem.
 • art. 10a, art. 31 ustawy - Prawo celne w brzmieniu nadanym przez projekt

ZUS

Uproszczenia dla ZUS, więcej obowiązków dla pracodawców i ubezpieczonych

ZUS będzie miał ułatwione zadanie, wykonując obowiązek powiadomienia ubezpieczonego o planowanej kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Od 1 stycznia 2019 r. ZUS będzie mógł zawiadamiać ubezpieczonych o kontroli nie tylko przez operatora pocztowego (wysyłając pisemne wezwanie), ale także przez pracowników ZUS lub pracodawców, wykorzystując numery telefonów i adresy e-mail ubezpieczonych.

Ubezpieczony zostanie też zobowiązany do poinformowania wystawiającego zaświadczenie lekarskie o adresie pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie choroby. Ubezpieczony będzie także zobowiązany do powiadomienia płatnika składek lub ZUS o każdej zmianie adresu w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim w ciągu 3 dni od zmiany. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wezw,anie o planowanej kontroli prawidłowości orzeczenia lekarskiego wysłane na nieaktualny adres będzie skutkowało jego skutecznym doręczeniem.

 • art. 59 ust. 5-5f ustawy zasiłkowej w brzmieniu nadanym przez projekt

Kodeks pracy

Mniej szkoleń bhp

Od 1 stycznia 2019 r. z obowiązkowych okresowych szkoleń bhp mają być będą zwolnieni pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Prawo handlowe

Zmiany w prawie handlowym

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca przeprowadzi dużą nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych. I tak od tej daty:

 1. do zarządu spółki partnerskiej będzie można powołać osoby niebędące jej partnerem (dotychczas było to niejasne);
 2. doprecyzowane zostanie pojęcie "dzień dywidendy" w odniesieniu do spółek z o.o. (jest nim dzień powzięcia uchwały o podziale zysku, jeżeli uchwała nie stanowi inaczej);
 3. doprecyzowane zostaną reguły zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych w poczet dywidendy w roku obrotowym, w którym spółka poniosła stratę (zaliczki są zwracane w całości, jeżeli spółka ma stratę lub w wysokości nadwyżki zaliczek nad osiągniętym zyskiem);
 4. zostanie jednoznacznie wskazane komu i w jaki sposób członkowie rady nadzorczej oraz zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji (wspólnikom lub radzie nadzorczej/akcjonariuszom (określa ją umowa spółki, uchwała o likwidacji lub orzeczenie sądu); Wprowadzona zmiana może utrudnić np. prezesowi zarządu opuszczenie stanowiska. Prezes będący jedynym członkiem zarządu spółki, by złożyć rezygnację, będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników, co w praktyce może być trudne;
 5. określone zostaną zasady reprezentacji spółki w likwidacji;
 6. doprecyzowana zostanie kwestia odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu (odpowiedzialność solidarna przez trzy lata po podziale spółki);
 7. będzie istniała możliwość składania kopii pełnomocnictw do księgi protokołów na zgromadzeniu wspólników.
 • art. 97, art. 149, art. 193, art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu nadanym przez projekt

Obrót alkoholem

Zmiany w uzyskiwaniu zezwoleń na obrót alkoholem

Od 1 stycznia 2019 r.:

 1. łatwiej będzie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowym (mniej formalności);
 2. posiadacze zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem zyskają możliwość zaopatrywania w napoje alkoholowe pasażerów statków, pociągów i samolotów (bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia);
 3. zostanie dopuszczona wprost w przepisach możliwość jednorazowego wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 • art. 9, art. 91i art. 92 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w brzmieniu nadanym przez projekt

Gastronomia

Ułatwienia dla mobilnych gastronomii

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny (lub państwowy graniczny inspektor sanitarny) zyska możliwość rejestracji oraz zatwierdzania mobilnych gastronomii w innym mieście powiatowym niż jest zarejestrowana firma.

 • art. 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w brzmieniu nadanym przez projekt

Elektryczne motocykle

Rejestracja elektrycznych motocykli

Od 1 stycznia 2019 r. znikną wątpliwości co do możliwości zarejestrowania motocykla wyposażonego w silnik elektryczny. Możliwość ta będzie wynikała wprost z ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • art. 12 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadanym przez projekt

 

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies