Przeglądasz:
Strona główna

Strona 1 z 20  > >>

CRBR od 13 lipca 2020

Do dnia 13 lipca 2020 jesteście zobowiązani zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ( CRBR) o beneficjencie rzeczywistym. Rejestru dokonuje się na stronie 

02.07.2020
Więcej...
Zmiany w dochodzeniu nalezności
04.09.2019

Aby przeciwdziałać zatorom płatniczym mamy od 08 marca  2013 roku  do dyspozycji „Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.  Od 1 stycznia 2020 r. i do tego aktu prawnego zawitają zmiany.

To te przepisy są najważniejsze gdy zaczynamy windykować swoich kontrahentów, dochodzić własnych należności. To „ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych” jest podstawa do naliczania odsetek o których często informujemy naszych klientów na fakturach czy sporządzając umowę o współpracy. Obecnie odsetki wynoszą 9,5% w skali roku

Przepisy właśnie tej ustawy zawierają regulacje uniemożliwiające stosowania do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zwykłych odsetek za opóźnienie w wysokości 7% w skali roku.

Co się zmieni od 01 stycznia 2020 roku

Zmianie ulegnie nazwa ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nowa nazwa to ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wysokość i podział odsetek

Obecnie funkcjonują trzy rodzaje odsetek:

  • kapitałowe w wysokości 5% w skali roku,
  • za opóźnienie w wysokości 7% w skali roku,
  • za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,5% w skali roku.

Od 1 stycznia 2020 r. ten stan prawny ulegnie zmianie. O ile bowiem ustawa reguluje definicję odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, to ich wysokość zależna będzie od statusu, jaki będzie miał dłużnik transakcji handlowej. W przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, odsetki ustawowe za opóźnienie pozostaną na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych, czyli obecnie 9,5%. Zmianie ulegnie jednak wysokość tych odsetek w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie będzie podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym. W takim przypadku wartość odsetek odpowiadać będzie wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i dziesięciu punktów procentowych, a więc biorąc pod uwagę obecną wysokość stóp procentowych 11,5%.

Wprowadzone zostają definicje ustawowe pojęć: mikroprzedsiębiocy, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy.

Ustawa generalnie pozostawia w mocy regulacje dotyczące maksymalnych terminów płatności. Jednocześnie wprowadza zasadę, która w umowach, gdzie dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, nie pozwala na ustalanie dłuższych niż 60-dniowe terminy płatności. Przy czym w dalszym ciągu wierzyciel będzie mógł żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, jeśli strony ustaliły termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.

Od 01 styczeń 2020 roku będzie możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, jeżeli termin zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie takiego terminu płatności będzie rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Generalnie bowiem maksymalny termin zapłaty określony w ustawie to 60 dni, liczonych od doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie usługi bądź doręczenie towaru.

Dodatkowa sprawozdawczość dla dużych podmiotów

Zupełną nowością, która wynika z nowelizacji, jest przekazywanie przez kierowników podmiotów wskazanych w art. 27b ust. 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), tj. podatkowych grup kapitałowych oraz podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, sprawozdań o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Mają być one przekazywane drogą elektroniczną ministrowi właściwemu ds. gospodarki do 31 stycznia roku następnego, a następnie upubliczniane. Ma to służyć zapoznaniu się z terminowością regulowania należności przez kontrahenta jeszcze na etapie zawierania z nim kontraktu.

Zmiana, zróżnicowanie zryczałtowanej opłaty za koszty dochodzenia należności

Wielu przedsiębiorcom ustawa o terminach zapłaty kojarzy się ze zryczałtowaną opłatą za koszty dochodzenia należności, która stanowi równowartość 40 euro i jest należna od dnia nabycia uprawnienia do naliczania odsetek. Regulacje te po nowelizacji pozostają w mocy, przy czym wysokość opłaty zależna będzie od dochodzonej kwoty. Wysokość  opłat została podwyższona, wprowadzono też przepis uniemożliwiający zbycie na rzecz innego podmiotu niniejszej opłaty.

40    euro – wartość świadczenia do 5.000 zł

70    euro – wartość świadczenia od 5.000 zł do 50.000 zł

100 euro – wartość świadczenia powyżej lub równa 50.000 zł

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies